topauto.ee kasutustingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad veebikeskkonna topauto.ee vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

Müüja andmed:

 • Topauto AS
 • Reg. nr.: 10001166
 • Haigru 9a / Sõpruse pst 18c, 10615 Tallinn, Eesti
 • Telefon: +372 667 5500
 • E-post: topauto@topauto.ee 

 

1. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirja igal ajahetkel muuta ning täiendada. 

Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused kuvatakse internetileheküljel www.topauto.ee. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad avaldamise hetkel. Kui ostja kinnitab oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad talle tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.

 

2. Kõik hinnad veebikeskkonnas www.topauto.ee on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Mõningad valikud toodete juures võivad hinda muuta. Näiteks toodete kohapealne paigaldus. Sellisel juhul kuvatakse muutust valiku juures ja ka ostukorvis.

 

3. Toodete pildid on illustratiivsed.

 

4. Tellimuse vormistamine

4.1. Avage soovitud toote detailvaade. Valige soovitud kogused ja lisateenused. Vajutage nuppu lisa ostukorvi. Teie ekraanil avaneb aken, millel saate valida, kas soovite jätkata toodete valimist või vormistada ostukorvi tellimuse.

4.2. Ostukorvi sisu saate üle vaadata klikkides lehe peamenüüst paremal oleval ostukorvi ikoonil. Seal saate ka muuta tellitavate esemete hulka, muuta tarneviisi või tarneaadressi.

4.3. Kontrollige kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel. Müüja ega kullerteenust osutav partner ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.

4.4. Kui andmeid ei ole vaja muuta valige sobiv transpordi viis. Täitke vajalikud väljad, tutvuge tingimustega ja vajutage tellimuse ülevaade.

4.5. Vaadake veel kord üle kaubad, kogused, teenused, hinnad, aadressid jne. Kui olete veendunud andmete õigsuses, vajutage kinnita tellimus.

 

5. Toodete eest tasumine

5.1. Tellimus võetakse töösse pärast makse teostamist. Makse tegemiseks valige tellimuse detailvaates sobiv internetipõhine makseviis.

5.2. Makseviisid:

 • Swedbank pangalink
 • SEB pangalink
 • Nordea pangalink
 • LHV pangalink
 • Makse krediitkaardiga

5.3. Pärast makse teostamist tuleb maksekeskkonnas valida tagasi kaupmehe juurde.

5.4. Makse õnnestumisel saab ostja automaatse kinnituse e-posti teel. Samuti kajastub makse õnnestumine tellimuse detailvaates, kuhu suunatakse pärast tagasi kaupmehe juurde valimist.

5.5. Ebaõnnestunud makse kahtluse korral võtke ühendust müüjaga.

5.6. Arve kauba eest väljastatakse koos kaubaga.

 

6. Toodete tarnimine

6.1. Ostetud kaup tarnitakse kuni 21 päeva jooksul, v.a juhul, kui toote juures on märgitud teisiti.

6.2. Tarneviisid:

 • Kuller tarnib kauba ostja poolt märgitud aadressile Eesti Vabariigi territooriumil.
 • Ostja saab kaubale ise järgi tulla:
  • Tallinna esindus - Haigru 9a / Sõpruse pst 18c
  • Tartu esindus - Ilmatsalu 28
  • Pärnu esindus - Tallinna mnt 82

6.3. Juhul, kui ostja tuleb kaubale ise järgi tuleb tal oodata kinnitust/teavitust, et kaup on komplekteeritud ja järgi tulemiseks valmis. Teavitus edastatakse telefoni või e-posti teel.

6.4. Juhul, kui ost sisaldab lisateenust (näiteks paigaldus), siis lepitakse ostjaga kokku teenuse osutamise aeg. Aeg lepitakse kokku telefoni või e-posti teel.

6.3. Juhul, kui ostja poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik (sealhulgas, kuid mitte ainult, müüja varustuskanalites esinevad tõrked, müüja lepingupartnerite või ostja tegevus või tegevusetus vms), teavitab müüja sellest ostjat esimesel võimalusel. Müüja ei kanna vastutust eeltoodust tingitud toote üleandmise viivitamise eest ning toote üleandmise tähtaeg pikeneb nende päevade võrra, mille jooksul oli müüja tegevus eeltoodud põhjustel takistatud, või muu tähtaja võrra, mis tulenevalt esinenud takistusest, on müüjale vajalik toote üleandmiseks. Juhul, kui ostja kaotab pikema tarneaja tõttu toote vastu huvi on ostjal õigus tellimus tühistada ning müüja tagastab tasutud summa.

6.4. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb müüjalt üle ostjale alates toote ostja valdusesse andmisest. Kui ostja toote valdust vastu ei võta, siis läheb toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle ostjale hetkest, mil toode loetakse ostjale üleantuks.

 

7. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

7.1. Juhul, kui ostetud kaup ostjale ei sobi, on ostjal õigus 14 päeva jooksul pärast tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Selleks tuleb müüja e-posti aadressile saata vastavasisuline vabas vormis avaldus. Avalduses peab sisalduma:

 • Ostja nimi
 • Arve number
 • Arvelduskonto number, kuhu tagastatakse kauba maksumus
 • Kontaktandmed

7.2. Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis, müügikõlbuliku välimusega ja seda ei tohi olla kasutatud.
7.3. Tellimusest taganemise korral tagastatakse ostjale kauba eest tasutud summa avalduses toodud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest.

7.4. Kauba maksumuse tagastamisel tagastab müüja tarbijast ostjale mõistliku kauba ostjale tarnimise kulu. Kauba tagastamisega seotud transpordikulud kannab ostja.

7.5. Ostja kohustub peale toote üleandmist selle veekord põhjalikult üle vaatama, mh kontrollima toote koguse ja selle tellimuskinnitusele vastavuse. Juhul, kui ostja ei oma toote kohta eriteadmisi, on ostjal kohustus kaasata toote ülevaatamisele eksperte. Kui ostja jätab toote üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega (ja vajadusel eksperte kaasates) või ei teavita puudusest vastavalt eeltoodule ning tootel oli puudus, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa ostja hiljem vastavatele puudustele tugineda.

 

8. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1. Pretensioonide esitamise tähtaeg on füüsilisele isikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

8.2. Pretensioonide esitamise tähtaja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile, kui tootel esinev puudus on tekkinud tootja süül.

8.3. Müüja ei vastuta:

8.3.1. Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

8.3.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

8.3.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavapärase kasutamise korral või puuduste või probleemide eest, mille põhjuseks on ostja poolt koos tootega kasutatavate teiste toodete mõjud, toiteprobleemid, keskkonnaprobleemid või muud sellised müüjast sõltumatud tegurid.

8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või tootel puuduste avastamisel tuleb saata vastav teade esimesel võimalusel müüja e-posti aadressil. Müüja vaatab kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab ostjat võimalikust lahendusest. Müüja kohustub garantiiga hõlmatud toote puuduse omal kulul kõrvaldama (müüja omal valikul kas vigase detaili või kogu toote parandamise või asendamise teel) äriliselt ja tehniliselt võimaliku ning mõistliku aja jooksul arvates ostjalt kaebuse saamisest.

8.5. Lisaks pretensiooni esitamise õigusele on ostjal ka kõik muud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused.

8.6. Garantiiperiood katkeb koheselt ja puudused ei ole enam garantiiga hõlmatud, kui:

8.6.1. toodet on kasutatud vastuolus eesmärkidega, mille jaoks toode on loodud;

8.6.2. toodet on kasutatud teistes tingimustes või teises tehnilises konfiguratsioonis, kui see on ette nähtud ostjale vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis üle antud toote kasutamist käsitlevate dokumentidega;

8.6.3. toodet on remonditud või selle puudusi on kõrvaldatud muu isiku kui müüja või tema poolt nimetatud toote parandamiseks pädeva isiku poolt;

8.6.4. toodet on iseseisvalt modifitseeritud või täiendatud; või

8.6.5. esinevad muud olulised asjaolud, mille tõttu mõistlikkuse põhimõttest tulenevalt ei saa eeldada, et müüja toote puuduste eest vastutaks.

 

9. Muud tingimused

9.1. Müüja kasutab ostja poolt esitatud andmeid ainult ostu-müügilepingu täitmiseks. Ostja poolt esitatud andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

9.2. Lepingut rikkunud pool kohustub hüvitama teisele poolele rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu, mistahes mittevaraline kahju ja kaudsed kahjud (sh kahju, mis on tekkinud ostja tegevuse seiskumise või selles esinenud häirete tagajärjel, kolmandatele isikutele tekkinud kahjud, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel tekkinud kahju jne) hüvitamisele ei kuulu.

9.3. Pooled on kokku leppinud, et müüja ei vastuta rikkumise eest niivõrd, kuivõrd:

9.3.1. toote tingimustele mittevastavus on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, välja arvatud juhul, kui vastav toote mittevastavuse kõrvaldamine on tagatud antava garantiiga;

9.3.2. ostja oleks saanud rikkumisega seonduvat kahju mõistlikult vältida või vähendada;

9.3.3. rikkumisega seonduv kahju kuulub ostjale hüvitamisele kindlustusandja poolt,

9.3.4. rikkumise põhjustas ostja enda või temaga seotud isikute tegevus või tegevusetus või ostjast tulenev asjaolu või muu sündmus, mille toimumise riisikot kannab ostja;

9.3.5. ostja teadis või pidi teadma toote puudustest toote temale üleandmisel, kuid ei avaldanud seda müüjale.

9.4. Müüja koguvastutus mis tahes alusel esitatud ostja nõuete eest (sh ostjale tasutavad võimalikud kahjuhüvitised, viivised, leppetrahvid jms) on piiratud summaga, mis võrdub ostja poolt tasutud müügihinnaga. Vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui pool rikub kohustust tahtlikult.

9.5. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.6. Ostja ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Topauto AS internetilehekülje põhimõtted

Topauto AS internetileheküljele (edaspidi nimetatud koduleht) tulles ja seda kasutades nõustute Te käesolevate põhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. Topauto AS kodulehe kasutamist reguleerivad seega käesolevad põhimõtted ja kõik Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

Autoriõigus © Topauto AS © HYUNDAI © SEAT © SUZUKI © SsangYong © ISUZU

 

Sissejuhatus

Topauto AS koduleht sisaldab informatsiooni Topauto AS toodete ja Topauto AS turundusprogrammide kohta. Kodulehel kirjeldatud Topauto AS tooteid müüakse ainult Topauto AS-i ja tema koostööpartnerite poolt Eesti Vabariigis. Kodulehel kirjeldatud turundusprogrammid kehtivad ainult vastavas turundusprogrammis spetsiaalselt märgitud riikides.

 

Kogu kodulehel sisalduv informatsioon omab ainult informatiivset tähendust. Kodulehel sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada ega sellele tugineda volitatud Topauto AS edasimüüjate ja teeninduste poolt pakutava ametliku informatsiooni asemel. Kodulehel sisalduv informatsioon ei ole õiguslikult siduv ega käsitletav pakkumusena lepingu sõlmimiseks.

 

Topauto AS teeb kõik endast oleneva, et kodulehel sisalduv informatsioon oleks korrektne, kuid Topauto AS ei taga informatsiooni täpsust. Topauto AS ei võta endale mistahes vastutust käesoleval kodulehel sisalduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõele vastavuse osas. Käesolevat kodulehte ning kogu sellel leiduvat informatsiooni ja materjale pakutakse lugejale "nii nagu on" põhimõttel, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita. Topauto AS jätab endale õiguse teha mudelitesse, varustusse, tehnilistesse andmetesse ja kättesaadavuse andmetesse ilma ette teatamata muudatusi.

 

Isikuandmed

Topauto AS kasutab kõiki isikuandmeid, mis Te edastate kodulehe kaudu Topauto AS-ile ainult Topauto AS teenuste parandamise, kaasa arvatud turunduse, eesmärgil. Topauto AS teeb kõik endast oleneva, et koguda, edastada ja säilitada andmeid turvaliselt ja andmete olemusele vastavalt. Topauto AS ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud Topauto AS ja tema koostööpartnerite võrgustiku moodustavatele osapooltele. Teil on alati õigus kontrollida, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse ning nõuda kasutusviisi muutmist või kasutamise lõpetamist. Topauto AS ei kasuta isikuandmeid soovimatu teabe saatmiseks ega müü isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

Koduleht ei ole ametlike teadete edastamise kohaks ja Topauto AS ei pea neid endale siduvaks. Topauto AS-il puudub kohustus jälgida ja/või üle vaadata kasutajate poolt Topauto AS kodulehele saadetavat informatsiooni ning ta ei võta endale taolise informatsiooni eest mistahes vastutust, kuid Topauto AS jätab endale õiguse taolist kasutajate poolt lisatud informatsiooni aeg-ajalt kontrollida ja ilma põhjendusi esitamata kõrvaldada.

 

Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete Topauto AS-ile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormis ning masinloetaval kujul ning õigus esitada need teisele andmete töötlejale, ilma et Topauto AS, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks.

 

Märkused autoriõiguse, tööstusomandi ja intellektuaalse omandi kohta

Kogu koduleht ja selle sisu on kaitstud tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õigustega. Kodulehel leiduvat informatsiooni, teksti, pilte ja graafikat võite kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ning Te ei või kodulehe sisu ilma Topauto AS-i eelneva kirjaliku loata mitte mingil eesmärgil osaliselt ega tervikuna paljundada, muuta, edastada, litsentseerida ega avaldada, välja arvatud vaatamise eesmärgil. Eeltoodud teod on ilma kirjaliku loata õigusvastased ja võivad kaasa tuua seaduses ettenähtud vastutuse.

 

Topauto AS kodulehel leiduvate piltide kasutamine isiklikel ja fännklubide lehekülgedel

Topauto AS peab internetivõrgustikku informatsiooni jagamise vahendiks ning lubab seepärast kasutada Topauto AS kodulehel leiduvaid pilte isiklikel ja fännklubide lehekülgedel mittekommertslikel eesmärkidel, tingimusel et vastav sooviavaldus saadetakse Topauto AS kodulehe haldajale aadressile topauto@topauto.ee.

 

Sooviavalduse hindamisel lähtutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:

 1. Lehekülg peab olema mitte kasumit taotlev;
 2. Lehekülg peab näitama Topauto AS ja HYUNDAI/SEAT/SUZUKI/SsangYong/ISUZU kaubamärki ja tooteid positiivses valguses;
 3. Lehekülg ei tohi sisaldada mistahes ebasündsaid, halvustavaid ega illegaalseid materjale;
 4. Pilte ei tohi muuta (piltidele ei tohi lisada teksti, ei tohi kasutada fotokollaaži, muuta pildi värve ega pilti moonutada jne);
 5. Paljundada tohib ainult Topauto AS poolt toodetest tehtud pilte;
 6. Topauto AS lehekülje kujunduse elemente ega visuaalset välimust ei tohi kopeerida;
 7. Kasutatavate piltide arv peab jääma mõistlikkuse piiridesse ning vastama isikliku või fännklubi lehekülje eesmärkidele;
 8. Autoriõiguse omanik märgitakse järgnevalt: „Autoriõigus © Topauto AS © HYUNDAI © SEAT © SUZUKI © SsangYong © ISUZU“
 9. Piltide algallikale viidatakse Topauto AS lehekülje hüperlingi abil.

 

Pilte kasutades annab kasutaja nõusoleku, et Topauto AS võib temaga ühendust võtta, eesmärgiga lisada Topauto AS kodulehele link tema leheküljele.

 

Kasutaja nõustub tingimusega, et Topauto AS võib oma äranägemisel loa tühistada. Sellest teatamise järel on kasutaja kohustatud pildid oma leheküljelt viivitamata kõrvaldama mistahes pretensioonideta.

 

Kaubamärgid

Kõik kodulehel esinevad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid kuuluvad Topauto AS-ile, Hyundai Corporation-ile, Hyundai Motor Company-le, SEAT S.A-le, Suzuki Motor Corporation-ile, SsangYong Motor Company-le, Isuzu Motors Limited-ile või kolmandatele osapooltele. Te ei tohi kodulehel kujutatud kaubamärke ilma kaubamärgi omaniku nõusolekuta mingil viisil kasutada, jäädavalt arvutisse laadida, kopeerida ega levitada. Kaubamärgiõiguste rikkumiste korral on seaduses ette nähtud vastutus.

 

Hüperlingid

Topauto AS koduleht võib sisaldada hüperteksti vormis linke teistele internetilehekülgedele, mis ei ole antud kodulehega mingil viisil seotud. Topauto AS ei anna taolises hüperteksti lingis või mõnel teisel internetileheküljel leiduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse osas mistahes lubadusi ega garantiisid ning Topauto AS kodulehega linkide kaudu seotud lehekülgede külastamine toimub täielikult Teie enda riisikol ja Topauto AS mistahes kahjude eest ei vastuta.

 

Vastutuse piiratus

Topauto AS ei võta endale mistahes vastutust ühegi otsese, kaudse, juhusliku, põhjusliku ega spetsiaalse kahju eest, mis tekib või on muul viisil seotud Topauto AS kodulehe Teiepoolse külastamise või kasutamisega, muuhulgas kuid mitte ainult viiruste poolt Teie arvutile või mistahes muule seadmele põhjustatud vigastuste või kahju või Topauto AS kodulehe kaudu hangitud informatsioonile tuginedes saadud või tekkinud kahju eest.

 

Kogu Topauto AS kodulehel olev pildimaterjal toodete kohta on illustreeriva tähendusega, st toote värv ning välimus arvutiekraanil ei pruugi vastata reaalsetele toote omadustele tegelikkuses. Topauto AS ei vastuta mistahes hilisemate pretensioonide ja kahjude eest toote välimuse või tehniliste omaduste mittevastavuse korral illustreerivale pildile.

 

Topauto AS-il on õigus muuta kodulehel olevaid hindasid ning tehtud päringute puhul on Topauto AS-il õigus muuta hinnapakkumises toodud pakkumist, vastavalt päringu eripärale. Ükski kodulehelt päringuga saadud hinnapakkumine ei ole Topauto AS-ile siduv ja ei too kaasa mistahes Topauto AS vastutust.

 

Topauto AS vastutuse piiratus kasutatud autode müügi puhul

Topauto AS kodulehel sisaldub ka informatsiooni kasutatud sõidukite kohta ning kodulehe kasutaja teadvustab ja saab aru, et tegemist on juba varasemalt kasutuses olnud sõidukitega ja seetõttu võib sõidukitel esineda puudusi, mis algsel kodulehel esitatud informatsiooni ülevaatamisel pole avastatavad ning sõiduki värv, välimus ja omadused arvutiekraanil ei pruugi vastata reaalsetele toodete omadustele tegelikkuses. Kodulehel olev informatsioon ei saa olla sellisel juhul aluseks hilisemateks mistahes pretensioonideks ja nõueteks Topauto AS vastu ja kodulehel sisalduv teave ei ole Topauto AS-ile mistahes vastutuse tekkimise aluseks.

 

Põhimõtete uuendamine

Topauto AS jätab endale õiguse käesolevaid põhimõtteid omal äranägemisel ja vastavalt ärivajadustele igal ajal muuta ja uuendada, seepärast soovitame Teil tutvuda põhimõtetega iga kord, kui Te Topauto AS kodulehte külastate.

 

Saabunud kirjalikud sõnumid

Saates Topauto AS kodulehele kirjalikke sõnumeid, nõustute Te sellega, et Topauto AS võib saabunud sõnumeid oma äranägemisel muuta, panna käesolevale Topauto AS kodulehele tasuta üles või otsustada mitte üles panna. Topauto AS ei kanna mistahes vastutust Topauto AS kodulehele postitatud sõnumite sisu eest.

 

Topauto AS kodulehe kasutustingimused on leitavad külastatavalt kodulehelt ning laienevad ja on kehtivad kõigi kodulehe külastajate ja kasutajate suhtes olenemata kasutaja või külastaja poolt nendega tutvumisest või mittetutvumisest. Topauto AS ei kanna mistahes vastutust juhul, kui kodulehe kasutaja või külastaja jätab tingimustega tutvumata.

Sulge

Loading ...
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega. Vaata täpsemalt
Sulge
Sulge